Улогата на литературата во изучувањето на англискиот јазик и нејзиното влијание врз јазичните компетенции на ученикот

  • Marija Donceva
  • Nina Daskalovska

Abstract

Наставниците можат да ја користат литературата какомоќна алатка во процесот на подучување на странски јазик. Преку неатие би можеле да подучуваат вокабулар, изговор, синтаксички структури,граматика, стилистика и друго во зависност од целите на програматаи од интересите на учениците. Литературата е автентичен материјалкој лесно ги вклучува учениците во светот на фантазијата. Ефектот одова се мотивирани ученици со позитивен став кон учењето. Поемите,романите и приказните може да иницираат силни емотивни одговори. Тиепридонесуваат учениците да ја поврзат сопствената реалност сопонудените содржини, што придонесува учењето да стане задоволство.Но, литературата сама по себе не е доволна. Треба да се изберат методи иактивности кои будат интерес и мотивираат, како и содржини релевантниза учениците. Додека тие се трудат да ја разберат пораката на текстот,разбирањето на новите зборови станува споредно, а нивното учењеинцидентно и спонтано. На овој начин литературните текстови лесноможе да станат мост помеѓу учениците и културата на луѓето чијшто јазиктие го изучуваат. Целта на овој труд е да се сугерира како горенаведенотоможе да се постигне преку различни модели на користење литература.Првиот дел од трудот се фокусира на разликата помегу референтен илитературен текст, понатаму се набројани причините за употреба налитературни текстови во процесот на изучување на странски јазик ие објаснета улогата на ученикот како читател, а на крајот се заклучуваследното: ако литературните текстови се успешно интегрирани вопрограмата, тогаш тоа може да биде најефективниот метод и мотивационаалатка која активно ќе ги вклучува учениците во процесот на учење.

References

Anderson, R.C. & Pearson, P.D. (1984). A schema-thematic view of basic processes in reading comprehension. In P.D. Pearson, R. Barr, M.L. Kamil, & P. Mosenthal (Eds.), Handbook of reading research (pp. 255- 291). New York: Longman

British Council ( 2009) . BritLit: Using Literature in EFL Classrooms. London

Carter, R. and Long, M. N. (1991). Teaching Literature. Harlow: Longman.

Carter, R. & McRae, J. (1996). Language, Literature and the Learner. Longman

Carrell, P.L. (1983) Some issues in studying the role of schemata, or background knowledge, in second language comprehension. Reading in a Foreign Language, 1(2), 81-92.

Cruz, J.H.R. (2010). The Role of Literature and Culture in English Language Teaching. Applied Linguistics, 7.

Daskalovska, N. & Dimova, V. (2012). Why should literature be used in the language classroom? Procedia-Social and Bihavioral Sciences 46(2012), pp. 1182-1186

Edmondson, W. (1997). The role of literature in foreign language learning and teaching: some valid assumptions and invalid arguments, AILA Review 1995/6, 12, pp. 42-55

Freebody, P. and Luke, A. (1990). Literacies programs: Debates and demands in cultural context. Prospect. 5(7), 7-16.

Gibbons, P. (2002). Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom. Portsmouth: Heinemann.

Goodman, K. (1967). Reading: A psycholinuistic guessing game. Journal of the Reading Specialist, 6(4), 126-135.

Hanauer, D. (2001). Focus-on-cultural understanding : Literary Reading in the Second Language Classroom. Applied Linguistics, 24, 389-404.

Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford. Oxford University Press.

McRae, J. (1991). Literature with a Small „l“ . London: Macmillan

Mikulecky, B.S. (2008). Teaching Reading in a Second Language. Pearson Education. Retrieved from: http://www.longmanhomeusa.com/content/FINAL-LO RES-Mikulecky-ReadingMonograph.pdf

Pinar, B.J.O. & Jover, M.T. (2012) . Literature in the English Language Classroom-Poetry. Retrieved from: http: http://www4.ujaen.es/~gluque/ Literature in the language classroom (theory) - Borja Ojeda y Marina Torralbo.pdf

Savvidou, C. (2014). An Integrated Approach to Teaching Literature in the EFL Classroom. The Internet TESL Journal, Vol. X, No. 12, December 2004. Retrieved from http://iteslj.org/Techniques/Savvidou-Literature.html

Wallace, C. (1992). Reading and Social Meaning. In C. Wallace (Ed.), Reading. Oxford UK:Oxford University Press

Williams, E. (1987). Classroom Reading through Activating Content-based Schemata. Reading in a Foreign Language, 4(1).

Widdowson, H. G. (1992). Practical Stylistics. Oxford: Oxford University Press.

Published
2015-07-01

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>