Литературата во наставата по англиски јазик

  • Nina Daskalovska

Abstract

Во овој труд се елаборира тезата дека вклучувањето налитературата во наставата по англиски јазик ќе им овозможи на ученицитевклучување на имагинацијата и изразување на своите мисли и чувства, какои развивање на вештини на интерпретација и критичко мислење што ќе импомогне при читањето и разбирањето на различни видови текстови. Понатаму,се разгледува контекстот и потребата од вклучување на литературни текстовиво наставата по англиски јазик во Македонија преку правење корелација сонаставниот план по англиски јазик за средно образование, се дискутира заползата од користењето на литературата и се заклучува дека вклучувањетона литературата во наставата по англиски јазик не само што придонесува запостигнување на зацртаните цели, туку дека тоа се прави на начин кој е полезен,интересен и мотивирачки за учениците.

References

Brumfi t, C.J. and Carter, R.A. (eds.) (1986), Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Carter, R. (1996), Look both ways before crossing: developments in the language and literature classroom. In: Carter, R. and McRae, J. (eds.) Language, Literature and the Learner: Creative Classroom Practice. Harlow: Longman.

Carter, R. (1997), Investigating English Discourse. London: Routledge.

Carter, R. and Long, M.N. (1991), Teaching Literature. Harlow: Longman.

Carter, R. and McRae, J. (eds.) (1996), Language, Literature and the Learner: Creative Classroom Practice. Harlow: Longman.

Carter, R., Goddard, A., Reah, D., Sanger, K. and Bowring, M. (1997), Working with Texts: A corebook for language analysis. London: Routledge.

Chan, Philip K.W. (1999), Literature, Language Awareness and EFL. Language Awareness, 8(1), 38-50.

Cook, G. (1986), Texts, Extracts, and Stylistic Texture. In: Brumfi t, C.J. and Carter, R.A. (eds.) Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Duff, A. and Maley, A. (1990), Literature. Oxford: Oxford University Press.

Hedge, T. (2000), Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press

McKay, S. (1986), Literature in the ESL Classroom. In: Brumfi t, C.J. and Carter, R.A. (eds.) Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

McRae, J. (1991), Literature with a Small ‘l’. London: Macmillan.

McRae, J. (1996), Representational language learning: from language awareness to text awareness. In: Carter, R. and McRae, J. (eds.) Language, Literature and the Learner: Creative Classroom Practice. Harlow: Longman.

McRae, J. and Vethamani, M.E. (1999), Now Read On. London: Routledge.

Министерство за образование и наука и Биро за развој на образованието (2001), Програма за реформирано гимназиско образование: Наставна прогрма по англиски јазик, Скопје.

Nation, P. (1997), The Language Learning Benefi ts of Extensive Reading. The Language Teacher Online, [online], 21(5), 13-16, Available at: <http://www.jalt-publications.org/tlt/fi les/97/may/benefi ts.html.>

Nutall, C. (1982), Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Oxford: Heinemann International.

Short, M.H. and Candlin, C.N. (1986), Teaching Study Skills for English Literature. In: Brumfi t, C.J. and Carter, R.A. (eds.) Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Sinclair, B. (1996), Learner Autonomy and Literature Teaching. In: Carter, R. and McRae, J. (eds.) Language, Literature and the Learner: Creative Classroom Practice. Harlow: Longman.

Sivasubramaniam, S. (2006), Promoting the Prevalence of Literature in the Practice of Foreign and Second Language Education: Issues and Insights. Asian EFL Journal, [online], 8 (4), 254-273. Available at: <http://www.asian-efl -journal.com/Dec_06_ss.php>

Stern, H.H. (1992), Issues and Options in Language Teaching. Ed. Allen, P. and Harley, B. Oxford: Oxford University Press.

Susser, B. & Robb, T.N. (1990), EFL Extensive Reading Instruction: Research and Procedure. JALT Journal, [online], 12(2). Available at: <http://www.kyoto-su.ac.jp/~trobb/sussrobb.html.>

Widdowson, H.G. (1984), Explorations in Applied Linguistics 2. Oxford: Oxford University Press.

Published
2015-07-01

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>