КОМПОНЕНТИ НА НАСТАВАТА CLIL

  • Marija Todorova
  • Vesna Koceva

Abstract

Во овој труд се појаснува поимот CLIL (Content and Language
Integrated Learning) и се претставува како нов модел на настава кој ќе ги задоволи
потребите на современото општество и ќе одговори на современите барања и
предизвици. Целта на овој труд е да се истакнат компонентите на CLIL и да
се потенцира улогата на наставниците и учениците како директни учесници во
наставниот процес.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
TODOROVA, Marija; KOCEVA, Vesna. КОМПОНЕНТИ НА НАСТАВАТА CLIL. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 8, n. 10, p. 39-45, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2560>. Date accessed: 08 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>