НАСТАВАТА ПО ШПАНСКИ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

  • Marija Todorova

Abstract

Во овој труд се анализира состојбата и застапеноста на шпанскиот јазик во
земјата и во странство и потребата и интересот за негово изучување. Се истакнуваат причините
за употребата на јазикот, како во образовниот систем, така и во секојдневниот живот на луѓето
и се става акцент на наставата по шпански јазик во Република Северна Македонија. Податоците
и информациите пласирани и употребени во овој труд се собрани преку анкети и интервјуа со
студенти, наставен кадар и службеници во сите високообразовни институции. Во процесот на
собирање на податоци исто така беа употребени и расположливите информации на интернет
како: бази на податоци, е-книги, е-списанија, статистички податоци итн.

Published
Jan 28, 2020
How to Cite
TODOROVA, Marija. НАСТАВАТА ПО ШПАНСКИ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 10, n. 14, p. 85-91, jan. 2020. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/3406>. Date accessed: 14 july 2020.

Most read articles by the same author(s)