Преглед и класификација на глаголите што искажуваат психичка состојба во германскиот и во македонскиот јазик

  • Biljana Ivanovska Faculty of Philology, Department of German language and literature University "Goce Delcev"-Stip Stip, R. Macedonia
  • Nina Daskalovska

Abstract

Апстракт: Предмет на овој труд е анализа на глаголите што искажуваат психичка состојба кај човекот, а се поврзани со семантичкиот признак „емоционалност“ во германскиот и во македонскиот јазик. Под поимот глаголи  што искажуваат психичка состојба подразбираме одредено множество глаголи што изразуваат состојба на љубов, омраза, чудење, сомнение, жал, срам, радост, страв, лутина и други емотивни состојби кај човекот. Во ова група глаголи спаѓаат глаголите: се/сака (/sich/ lieben), се/мрази (hassen), се/чуди (/sich/ wundern), се сомнева (zweifeln), /се/ жали (trauern), /се/ срами (/sich/ schämen), се радува (/sich/ freuen), /се/ плаши (/sich/ fürchten), /се/ лути (/sich/ ärgern) и други. Бројот на овие глаголи е голем и во понатамошниот текст табеларно е претставена група од четириесет глаголи и се дава предлог за нивна поделба, укажувајќи на разликите меѓу ваквиот тип на глаголи во германскиот и во македонскиот јазик.

Published
Jun 26, 2013
How to Cite
IVANOVSKA, Biljana; DASKALOVSKA, Nina. Преглед и класификација на глаголите што искажуваат психичка состојба во германскиот и во македонскиот јазик. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 15-22, june 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/571>. Date accessed: 09 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>