Медицинска терминологија-Вовед, Основи и Општо за јазикот во медицината

  • Biljana Ivanovska
  • Valentina Ilieva

Abstract

Терминолошката лексика или т.н. термини служат за точно именување на поими, појави или предмети од науката, техниката и културата. Овој вид зборови јазикот најчесто ги презема како готови од друг јазик. Термините, за разлика од општо употребуваната лексика,се еднозначни. Брзиот научен и техничко- технолошки развиток на општеството носи со себе и нови термини кои, поради нивното постојано употребување, стануваат дел од општојазичната лексика. Така, зборовниот состав на македонскиот јазик се збогатува, пред сѐ, и на сметка на специјализираната терминологија во која преовладуваат странските зборови. Медицинската терминологија служи како јазик во струка за точна комуникација, пред сè, меѓу медицинскиот персонал.

Published
Apr 12, 2013
How to Cite
IVANOVSKA, Biljana; ILIEVA, Valentina. Медицинска терминологија-Вовед, Основи и Општо за јазикот во медицината. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.137-144, apr. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/97>. Date accessed: 07 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>