МОТИВИРАНОСТ НА НАСТАВНИКОТ ЗА САМООБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

  • Емилија Петрова Ѓорѓева
Keywords: наставник, мотивација, самообразование, професионален развој

Abstract

Во трудот се изнесени теориските разгледувања за мотивираноста на
наставникот за самообразување и професионален развој. Развојот на науката и техниката
ја условил потребата за осовременување на наставата, а самото тоа и професионалното
усовршување на наставникот. Самообразувањето како облик на образование и учење
на возрасните, во конкретниот случај возрасните наставници, е битен услов за
професионалниот развој на наставникот, со оглед на тоа дека знаењето стекнато со
формалното образование и стручното усовршување на наставникот не е доволно за да
се влезе во чекор со промените во науката. Кај наставникот треба да се формира свест
за опшественото значење на творештвото, да се изгради потреба за иновација и да се
мотивира да работи на професионално усовршување како полесно би можеле да внесат
иновации во својата воспитно образовна работа со цел да се модернизира наставата во
современото училиште..

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Алибабић, Ш. (1994): Функционална писменост и самообразовање.
Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у
Београду.
[2] Андриловић, В. (1976): Како одрастао човјек учи. Загреб: Школска књига.
[3] Аранђеловић, Д. (1986): Образовање и усавршавање наставника, васпитача
и сарадника. Београд: Нова просвета.
[4] Вигман, С. Л. (2005): Педагогика. Москва: Проспект.
[5] Влаховић, Б. (1983): Усавршавање педагошких кадрова у функцији
модернизације технологије васпитно-образовног процеса, „
[6] Вељаноска П. (2008): Компоненти на професионален развој на наставниците
по предметот музичко образование во основните училишта, универзитет
“ Св. Кирил и Методиј” Скопје. http://mmc.edu.mk/IRAMbooks/thesis/
PavlinaVeljanoskaMr1.pdf
[7] Ковачевић, М., Шољан, Н. (1989): Психологија знаности и едукација.
Загреб:Школска књига.
[8] Крстић, Д. (1996): Психолошки речник. Београд: Савремена администрација.
[9] Кулић, Р., Деспотовић, М. (2005): Увод у андрагогију. Београд: Свет књиге.
[10] Мижериков, В. А. (2004): Словарь-справочник по педагогике, Москва:
Питер.
[11] Pešikan A. (2007): Profesionalni razvoj nastavnika – šta je tu novo? http://www.
see-educoop.net/education_in/pdf/workshop/tesee/dokumenti/GOOD%20
PRACT_VARIA_Ana%20Pesikan%20PRN%20za%20HP%20_2_%20_1_.
pdf
[12] Ranđelović, O. (2008): Мотивираност наставника за самообразовање
и професионални развој. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0553-4569
/2008/0553-45690802036R.pdf
[13] Razdevšek-Pučko, C. (2004): Kakvog učitelja/ nastavnika treba škola danas (i
sutra)? http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/kompetence-uciteljevslo-
hrv-t07.pdf
[14] Савићевић, Д. (2007): Особености учења одраслих. Београд:
[15] Завод за уџбенике и наставна средства.
[16] Стојаковић, П. (2002): Психологија за наставнике. Бања Лука: Прелом.
Published
2020-11-04

Most read articles by the same author(s)