УЛОГАТА НА АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК (Ј2) ПРИ УСВОЈУВАЊЕ НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК (Ј3) ОД СТРАНА НА МАКЕДОНСКИ СТУДЕНТИ

  • Marija Todorova

Abstract

Во овој труд се анализира улогата на англискиот јазик (Ј2) при усвојвање на
шпанскиот јазик (Ј3) од страна на македонски студенти. Ова истражување е продолжение и
дополнување на истражувањето спроведено и анализирано во трудот објавен во меѓународното
списание „Палимпсест“ под наслов „Усвојување на шпанскиот јазик како трет јазик кај
македонските студенти“. Во истражувањето учествуваат студенти од Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип, Република Македонија, кои изучуваат шпански јазик само една година,
почнувајќи од почетно ниво и студенти кои го изучуваат 3 години. Прв јазик на сите студенти
им е македонскиот, втор (Ј2) им е англискиот, а шпанскиот им е трет јазик (Ј3). За потребите на
истражувањето беше спроведена анкета со цел да се добие информација за учесниците и
нивното претходно знаење на јазикот, како и за способноста за пренесување на нивните знаења
и вештини од еден јазик на друг. Резултатите од ова истражување ќе бидат детално
продискутирани подолу.

Published
2018-12-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>