КОН ПРЕВОДОТ НА „СЛАВНАТА ИНВАЗИЈА НА МЕЧКИТЕ НА СИЦИЛИЈА“ ОД ДИНО БУЦАТИ

  • Svetlana Jakimovska

Abstract

Трудот претставува осврт кон преводот од италијански јазик на романот
Славната инвазија на мечките на Сицилија од Дино Буцати. Станува збор за роман-
басна, навидум книга за деца, но кој со својата разновидност на содржини и на пораки,
недвосмислено се наметнува како предизвик и за возрасната читателска публика. По
презентацијата на темите застапени во романот и на неговите качества, се осврнуваме
на преведувачките постапки употребени од страна на Никодиновска чие искуство во
преведувaњето на Буцати се вообличува и преку претходни преводи на негови дела.

Published
2021-02-02

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>