ПОСТУЛАТИТЕ НА ПОЛИСИСТЕМСКАТА ТЕОРИЈА И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВО ТРАДУКТОЛОГИЈАТА

  • Svetlana Jakimovska

Abstract

Полисистемската теорија се вбројува во редот на највлијателни теории во
традуктологијата. Таа е главно насочена кон целниот текст и неговото место во севкупниот
литературно-општествен контекст. Целта на овој труд е да ги опише основните поставки на
оваа теорија, онака како што ги дефинира Зохар, но и нејзиното влијание врз други теории,
особено врз теоријата за преведувачки норми и закони на Тори. Конечно, трудот накусо се
осврнува и на преводи од и кон македонски јазик низ призмата на полисистемската теорија.

Published
2020-12-26

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>