ПРИДОНЕСОТ НА ФУНКЦИОНАЛИСТИЧКИТЕ ТЕОРИИ ВО РАЗВОЈОТ НА СОВРЕМЕНАТА ТРАДУКТОЛОШКА МИСЛА

  • Svetlana Jakimovska

Abstract

Овој труд има за цел да ги претстави основните поставки на
функционалистичките теории. Станува збор за теории кои се развиваат главно во
Германија, востановени од Катерина Рајс и Ханс Фермеер. Рајс ја разработува теоријата
за видови текстови, а потоа заедно со Фермеер ја востановува и теоријата за скопос со
која акцентот се става врз функцијата, односно целта на текстот-цел. Овие првични
теориски погледи ќе бидат надградувани и дебатирани од повеќе традуктолози, а Норд
ќе се обиде да ги помири различните ставови, особено кога станува збор за позицијата
на појдовниот текст и на преводот.

Published
2021-11-03

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>