Употребата на стратегии за учење јазик кај ученици во основно и средно образование

  • Katerina Susinova
  • Nina Daskalovska

Abstract

Со години научниците и лингвистите се обидуваат да гиоткријат главните причини и фактори кои влијаат на учењето на странскијазик. Тие си го поставуваат прашањето: „Зошто некои луѓе се поуспешниво учењето на странски јазик од други?“. Тие предлагаат многу идеи,сугестии и хипотези, од кои многу ја вклучуваат употребата на стратегиитеза учење како важен фактор. Главната цел на оваа истражување е да сеутврди дали успешните ученици во последната година од нивното основно исредно образование користат слични или различни стратегии при учењетона странски јазик. Резултатите покажуваат дека има големи сличности воупотребата на стратегиите, но се забележуваат и одредени разлики помеѓуодредени групи ученици.
Published
Jul 1, 2015
How to Cite
SUSINOVA, Katerina; DASKALOVSKA, Nina. Употребата на стратегии за учење јазик кај ученици во основно и средно образование. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 5, n. 5, p. pp. 203-212, july 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/1045>. Date accessed: 11 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>