Употребата на стратегии за учење јазик кај ученици во основно и средно образование

  • Katerina Susinova
  • Nina Daskalovska

Abstract

Со години научниците и лингвистите се обидуваат да гиоткријат главните причини и фактори кои влијаат на учењето на странскијазик. Тие си го поставуваат прашањето: „Зошто некои луѓе се поуспешниво учењето на странски јазик од други?“. Тие предлагаат многу идеи,сугестии и хипотези, од кои многу ја вклучуваат употребата на стратегиитеза учење како важен фактор. Главната цел на оваа истражување е да сеутврди дали успешните ученици во последната година од нивното основно исредно образование користат слични или различни стратегии при учењетона странски јазик. Резултатите покажуваат дека има големи сличности воупотребата на стратегиите, но се забележуваат и одредени разлики помеѓуодредени групи ученици.

References

Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. (5th ed). New York: Pearson Longman.

Chamot, A. U. (1987). The learning strategies of ESL students. In A. Wenden and J. Rubin (Eds.), Learner Strategies in Language Learning, Hemel Hempstead: Prentice-Hall, pp. 71-85.

Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. (4th ed). New York: Pearson Longman.

Hismanoglu, M. (2000). Language Learning Strategies in Foreign Language Learning and Teaching(TESL/TEFL). The Internet TESL Journal 6, 8. Retrieved from http://iteslj.org/Articles/Hismanoglu-Strategies.html

Lightbown, P. M. & Spada. N. (1998). How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press.

O’Malley J. M. & Chamot A. U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Oxford, R.(1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. New York: Newbury House

Rubin, J. (1975). What the ‘good language learner’ can teach us. TESOL Quarterly, 9, 41-51.

Stern, H.H. (1992). Issues and Options in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Tarone,E. (1977). Concious communication strategies in interlanguage: a progress report. On TESOL 1977. Washington, D.C:TESOL.

Wenden, A. & Rubin J. (1987). Learner Strategies in Language Learning. New Jersey: Prentice Hall.

Published
2015-07-01

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>