СТРУЧНО ПРЕВЕДУВАЊЕ И ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ НА СТРУЧНИОТ ЈАЗИК

  • Darinka Marolova
  • Marina Hristovska

Abstract

Предмет на истражување на овој научен труд е стручното преведување и неговите
основни карактеристики. Како една од основните карактеристики со која се одликува стручното
преведување е стручниот јазик. Во трудов подетално се прави лингвистички осврт кон
признаците на стручниот германски и на стручниот македонски јазик со посебен акцент кон
синтетизмот и аналитизмот. Целта на трудов е да се укаже на тоа дека постојат разлики меѓу
стручниот и стандардниот јазик.

Published
Nov 28, 2019
How to Cite
MAROLOVA, Darinka; HRISTOVSKA, Marina. СТРУЧНО ПРЕВЕДУВАЊЕ И ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ НА СТРУЧНИОТ ЈАЗИК. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 10, n. 13, p. 71-77, nov. 2019. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/3319>. Date accessed: 09 aug. 2020.