Current Issue

Vol. 3 No. 2 (2017): CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY
Published: 2018-09-10

Tourism

View All Issues

Во Зборникот на трудови на ФТБЛ може да се поднесат трудови од следните области:

  1. Туризам и угостителство
  2. Гастрономија, исхрана и диететика
  3. Хотелиерство и ресторатерство
  4. Бизнис логистика
  5. Бизнис администрација
  6. Економија

Доставените ракописи може да бидат на македонски или англиски јазик, а задолжително да бидат подготвени во manuscript template