ИНСТАЛИРАЊЕТО НА ИСЛАМОТ НА ТЛОТО НА ЕВРОПА И НОВИОТ СВЕТ НИЗ ПРИЗМАТА НА ИМИГРАЦИЈАТА

  • Даниела Коцева
Keywords: религија, ислам, идентитет, национализација, миграција, Европа

Abstract

Постои зголемување на присутноста на религијата во секојдневниот живот во
европското општество, што може да се согледа како во фреквенцијата на верските
манифестации, така и во бројот на верски организации. Ова делумно се должи на
имиграцијата. Религијата се враќа во Европа. И тоа не е само исламот: сведоци сме
и на растот во нови христијански движења. Растот на исламот во Европа претставува
предизвик за инкорпорирање на исламот во европските општества – национализацијата
или европеизацијата на исламот. Прашањето за мултикултурализмот или за конфликтите
меѓу етничките групи станаа доста актуелни и присутни во секоја држава во светот.
Поголемиот дел од новите имигранти се од земји во кои доминира исламот.
Исламската димензија на имиграцијата стана прашање за дефинирање на
европскиот идентитет на 21-от век што најмногу се поврзуваа со имиграцијата во
денешно време.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] CheckelJ. T., and Katzenstein P. J., (2009), European Identity, New York:
University Press
[2] José Casanova, (2005): Immigration and the New Religious Pluralism: A EU/
US Comparison. Paper presented at the Conference on “The New Religious
Pluralism and Democracy”, Georgetown University, April 21-22, 2005,
sponsored by Georgetown University’s Initiative on Religion, Politics, and
Peace. http://irpp.georgetown.edu/conference.htm
[3] Muhic, F., (2014), Islamski identitet Evrope, Sarajevo: Centar za napredne
studije
Published
2020-11-04

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>