Current Issue

Vol 2 No 1 (2016): Состојби и перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката во Република Македонија
Published: 2016-05-28

Economy and business logistics

Tourism and hospitality

View All Issues

Во Зборникот на трудови на ФТБЛ може да се поднесат трудови од следните области:

  1. Туризам и угостителство
  2. Гастрономија, исхрана и диететика
  3. Хотелиерство и ресторатерство
  4. Бизнис логистика
  5. Бизнис администрација
  6. Економија

Доставените ракописи може да бидат на македонски или англиски јазик, а задолжително да бидат подготвени во manuscript template